ការណែនាំពី ប្រពន្ធ័

본문 바로가기

ការណែនាំពី ប្រពន្ធ័

ការណែនាំពី ប្រពន្ធ័

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយប្រើឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យនិងកត់ត្រាទិន្នន័យក្នុងតំបន់

ក្រុមហ៊ុន ចេនថប់ មានគោលបំណងថែរក្សាជួសជុលនិង គ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធឱ្យមានស្ថេរភាព ដោយការបញ្ចូលព័ត៌មាននៅលើមូលដ្ឋា
នទិន្នន័យ និងការឃ្លាំមើលលើមូលដ្ឋានជាក់ស្តែងក្នុង ទំនាក់ទំនងទ្វេដងជាមួយការិយាល័យ គ្រប់គ្រងកណ្តាលដោយដំឡើង អង្គភាពថតចម្លងនិងប្រមូល
ទិន្នន័យប្រភេទជាច្រើននៅក្នុងកន្លែង។ ដែលរួមមានអង្គភាពគ្រប់គ្រងទីកន្លែងផ្ទាល់និងការិយាល័យត្រួតពិនិត្យកណ្តាល។
ចំនុច ខ្លាំង
  • បានដំឡើងឯកតាសម្រាប់ថតនិងប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងច្រើនលើសពី មួយ នៅក្នុងកន្លែងមូលដ្ឋាន
  • ទំនាក់ទំនងទ្វេដង ជាមួយ កម្មករនៅ ទីធ្វើការផ្ទាល់ ដែលត្រូវបានវិភាគយ៉ាងទូលំទូលាយ រួមជាមួយការឃ្លាំមើល ដែលប្រាប់ពីពេលវេលាពិតប្រាកដ
  • វិនិច្ឆ័យទីតាំងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយការគូសវាសគំនូរប្លង់ 3D និងរូបភាពដែលបានថតមុនពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយផ្ញើសារ SMS ទៅដល់ អ្នកដែលធ្វើការ
  • ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការវិភាគមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

គោលដៅអាជីវកម្ម

  • ភ្នំ, ផ្លូវរូងក្រោមដី, ទំនប់, អាងស្តុកទឹក, តំបន់ផ្គត់ផ្គង់ទឹក / លូសម្រាប់បឹងទឹកសាប, ស្ពាន, គ្រឿងបរិក្ខារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាដើម។

អនុវត្តន៍

  • ត្រួតពិនិត្យការប៉ាន់ស្មានសម្ភារៈបរិក្ខារការបង្ការ
  • ត្រួតពិនិត្យការរអិលបាក់ដី និងភ្នំ ត្រួតពិនិត្យ ស្ពានបាក់
  • ការត្រួតពិនិត្យមើលគ្រឿងបរិក្ខារដែលមានគ្រោះថ្នាក់